أكبر منصة للرعاية الرياضية في أوروبا | Sponsoo

Marco Gabrielli

 Prossedi موتورسبورت, الدراجات النارية, ركوب الدراجات ...

ملخص

Gabrielli Marco pilota del Campionato Italiano Velocità In Salita nella Categoria 600superopen.

Campione regionale velocità salita 2020/2021

الوصف

Salve,Sono Gabrielli Marco, partecipo al campionato  CIVS (Campionato Italiano Velocità Salita) con il teambirbaracin 299motorsport.

Lo scorso anno ci siamo classificati con il quinto posto nel campionato italiano e Primi nel campionato regionale Lazio per la seconda volta.

الراعي المفضل لدينا

Appassionato di motorsport,  alla ricerca di visibilità in ambito nazionale ed internazionale.

استخدام الرعاية

L'intero ricavato degli sponsor sarà destinato alla partecipazione al campionato , testday e fiere d'interesse nazionale.

Fancybox.bind("[data-fancybox]", { // Your custom options });