أكبر منصة للرعاية الرياضية في أوروبا | Sponsoo

SSD MARSALA CALCIO

 Sicilia كره القدم, كرة الصالات, نادي كرة الطائرة ...

ملخص

Nuova proprietà, nuovo progetto a lungo termine, possibilità di export con i paesi del golfo, per aziende che vogliono espandersi ed aprire nuovo mercato, garantiamo max visibilità sui ns. Canali social e trasmettiamo nei paesi del golfo.

الوصف

Siamo in grado di aprire un nuovo mercato di esportazione verso i paesi del golfo, tra l'altro il 1 ottobre 2021 ci sarà EXPO IN DUBAI, dove tra l'altro ci saranno diversi ns. sponsor locali

Fancybox.bind("[data-fancybox]", { // Your custom options });